Sunday, August 20, 2023

Ki Teitzei - Week #6

Ki Teitzei כִּי-תֵצֵא - When You Go Out

Deuteronomy 21:10-25:19

Isaiah 54:1-10

Matthew 24:29-42


1.1 First reading — Deuteronomy 21:10–21

1.2 Second reading — Deuteronomy 21:22–22:7

1.3 Third reading — Deuteronomy 22:8–23:7

1.4 Fourth reading — Deuteronomy 23:8–24

1.5 Fifth reading — Deuteronomy 23:25–24:4

1.6 Sixth reading — Deuteronomy 24:5–13

1.7 Seventh reading — Deuteronomy 24:14–25:19